Wij vinden dat een advies pas waarde heeft wanneer u ons er op kunt aanspreken. Volgens onze klanten hebben wij verstand van zaken en brengen we de kennis op een verrassend heldere manier. Samen kijken we naar het risico dat u loopt. En geven advies voor nu en later.

Klachtenregeling/Beloningsbeleid

Klachtenadministratie Rentmeester Financieel Advies BV 

Van groot belang voor het voortbestaan van ons bedrijf is onze omgang met klanten. Wij vinden onze klanten belangrijk omdat wij van ze afhankelijk zijn. Het kan voorkomen dat ondanks al onze inspanningen en goede intenties een klant niet tevreden is. Om ook dan het belang van de klant en indirect ons bedrijf goed te dienen is de volgende klachtenadministratie.

Wat is een klacht?

Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen, van degene die gebruik maakt of gebruik gemaakt heeft van de diensten van Rentmeester Financieel Advies BV, over de wijze waarop hij/zij is behandeld door de organisatie of door een medewerker in dienst van die organisatie. Het ongenoegen kan betrekking hebben op handelingen of beslissingen of het nalaten daarvan ten aanzien van degene die gebruik maakt of gebruik gemaakt heeft van de diensten van de organisatie.

 

Rentmeester Financieel Advies maakt onderscheid in de behandeling van een uiting van ongenoegen en een officiële klacht. Uitgangspunt is dat ontevredenheid over onze dienstverlening (uiting van ongenoegen) eerst door klanten met de betrokken medewerker(s) en eventueel de leidinggevende wordt besproken en (mogelijkerwijs) opgelost, alvorens een officiële klacht in wordt gediend. Wij merken op dat de klant uiteraard vrij is om direct een officiële klacht in te dienen en de mogelijkheid van “voorbemiddeling” achterwege te laten,

indien hij/zij dit behoeft.

Procedure

Klachten kunnen middels het klachtenformulier worden ingediend. Dit kan zowel telefonisch, schriftelijk of via de elektronische communicatie. Bij telefonische klachten zal een medewerker dit formulier voor u invullen.

Een klacht wordt altijd eerst intern door de directie in behandeling genomen. Mocht een van de directieleden direct betrokken zijn bij de klacht dan zal het directielid het in behandeling nemen die het minste bij de klacht is betrokken. Dit om de klacht zo objectief mogelijk te kunnen behandelen.

De klachtaanbrenger (klager) ontvangt altijd binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van of namens directie. Hierin staat verder in welke termijn de klachtaanbrenger reactie kan ontvangen. Binnen 6 weken (bij eenvoudige klachten) dan wel binnen 3 maanden (bij complexe klachten) na indiening van de klacht. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

De klachtverantwoordelijke (iemand van de directie) onderneemt de volgende actie. Bestudeert het dossier waarop de klacht betrekking heeft en verzamelt verder alle relevante informatie. Wint eventueel informatie in bij de klager. Beoordeelt het dossier en de nader verkregen informatie en bekijkt deze in verhouding tot de argumenten van de klager. Bespreekt het dossier met een ander in de onderneming als check op de eigen interpretatie. Neemt een standpunt in. Informeert de klager schriftelijk en gemotiveerd over dit standpunt. Legt het standpunt vast in het klachtdossier.

Wanneer deze procedure is doorlopen en de klant niet akkoord gaat met het standpunt van de klachtverantwoordelijke, heeft hij het recht tot het geven van een reactie. Als er na sluiting van de standpuntwisseling nog steeds sprake is van een blijvend geschil kan de klager binnen een periode van drie maanden een klacht indienen bij het KIFID. Klachteninstituut financiële dienstverlening (Ombudsman en Geschillencommissie).

Adres:      KIFID, Postbus 93257, 2509 AG  DEN HAAG 

Onder vermelding van ons aansluitnummer bij KIFID 300.012880 en AFM vergunningnummer 12044150.

Ons klachtenformulier vindt u hier hier.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Beloningsbeleid Rentmeester Financieel Advies BV Juli 2022

 

Rentmeester Financieel Advies adviseert en bemiddelt in schadeverzekeringen, hypotheken en levensverzekeringen

 

Fundament van Rentmeester Financieel Advies is het adviseren en bemiddelen op basis van:

Voorop staat het belang van onze relatie. Hierop hebben wij onze dienstverlening aangepast. Wij streven naar een bemiddelings- en adviesrelatie voor de lange termijn, waarbij de relatie in alle fases van hun persoonlijke en/of zakelijke leven financieel adviseren en inzicht verschaffen in financiële risico’s.

 

Wij streven ernaar onze relaties inzicht te verschaffen in hun financiële risico’s die kunnen ontstaan, deze risico’s zoveel als mogelijk willen beperken en mogelijk voorkomen.

 

Rentmeester Financieel Advies BV wil een integere, solide en klantgerichte onderneming en werkgever zijn.

 

Uitgangspunt beloningsbeleid

Rentmeester Financieel Advies BV hanteert voor haar binnen- en buitendienstadviseurs een beloning op basis van een vast salaris en een prestatie- en beheerbeloning bovenop het vaste salaris.

 

Met deze beloningsmethodiek streeft Rentmeester Financieel Advies BV naar:

 

 

Vanuit ons bedrijfsbeleid willen wij de volgende handelingen tegengaan:

 

Onze medewerkers worden op dit gedrag beoordeeld en aangestuurd.

 

Uitgangspunten

Bij het ontwerp van de regeling voor prestatie- en beheerbeloning is rekeing gehouden met de volgende uitgangspunten:

 

Evaluatie beloningsbeleid

Jaarlijks vindt door de directie een evaluatie plaats van de regeling voor prestatie- en beheerbeloning. Hierbij wordt gekeken naar de volgende punten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieel advies over:
Particulier of ondernemer Aansprakelijkheid Bezit Verkeer Sociale zekerheid